Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

1Algemene voorwaarden van Lamens Incassobureau BV

   1. Definities
    1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
     1. ‘Lamens incassobureau BV’: de besloten vennootschap Lamens incassobureau BV, gevestigd te Den Haag, dochteronderneming van Koba Holding, mede handelende onder de naam Stichting Lamens intermediair,
     2. ‘de opdrachtgever’: de (rechts)persoon die ‘Lamens incassobureau BV’ verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten.
    2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van:
     1. het incasseren van vorderingen,
     2. debiteurenbeheer,
     3. kassiersfunctie,
     4. overnemen van administratie,
     5. advies.
    3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van ‘de opdrachtgever’ wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
    4. Bij deze algemene voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden gevoegd betreffende de door ‘Lamens incassobureau BV’ onder A 2. vermelde diensten debiteurenbeheer. Voor de diensten debiteurenbeheer zijn naast deze algemene voorwaarden tevens de aanvullende voorwaarden van toepassing. De aanvullende voorwaarden worden geacht onderdeel uit te maken van de algemene voorwaarden. Mocht een bepaling uit de aanvullende voorwaarden strijdig zijn met een bepaling uit de algemene voorwaarden, dan prevaleert de bepaling uit de aanvullende voorwaarden.
    5. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover ‘Lamens incassobureau BV’ deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan ‘de opdrachtgever’ heeft bevestigd.
    6. ‘Lamens incassobureau BV kan nimmer tot acceptatie van incasso- en/of andere werkzaamheden verplicht worden. Acceptatie dient altijd schriftelijk te geschieden en ‘Lamens incassobureau BV’ is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
    7. ‘Lamens incassobureau BV’ behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door ‘Lamens incassobureau BV’ gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of indien wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. ‘De opdrachtgever’ wordt tijdig van de nieuwe tekst van de voorwaarden op de hoogte gebracht waarbij tevens de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden zal worden meegedeeld.
    8. De bij de aanvraag van een product of dienst verstrekte persoonsgegevens worden door ‘Lamens incassobureau BV’ verwerkt voor het uitvoeren van de dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Hieronder vallen ook het voorkómen en bestrijden van fraude.
    9. Lamens incassobureau B.V. staat ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1649204, met als doel de verwerking van gegevens van opdrachtgevers en van hun afnemers ten behoeve van het verrichten van incassodiensten en de financiële afwikkeling daarvan. Het is de verantwoordelijkheid van Lamens incassobureau B.V. om de verwerking van persoonsgegevens op een juiste en volledige wijze te doen en om zich te houden aan de overige bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
   2. Incasso
    1. Indien ‘de opdrachtgever’ ‘Lamens incassobureau BV’ opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt ‘de opdrachtgever’ ‘Lamens incassobureau BV’ in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van ‘Lamens incassobureau BV’ noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:
     1. het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur,
     2. het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten,
     3. het ontvangen van gelden,
     4. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling,
     5. het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie,
     6. het vrijelijk en naar eigen inzicht inschakelen van derden.
    2. De incassoprovisie bedraagt:
     a. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering, met een minimum van € 40,-;
     b. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering;
     c. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,- van de vordering;
     d. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering;
     e. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.
    3. ‘Lamens incassobureau BV’ is gerechtigd een voorschot te vragen voor door haar te verrichten werkzaamheden, welk voorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met ‘de opdrachtgever’ wordt verrekend.
    4. Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan ‘Lamens incassobureau BV’ dan wel rechtstreeks aan ‘de opdrachtgever’, dan wel aan derden ten behoeve van ‘de opdrachtgever’ heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door debiteur tegenover ‘de opdrachtgever’ op zich genomen en door ‘de opdrachtgever’ geaccepteerde tegenprestatie of een compensatie van vorderingen. Betalingen door debiteur aan ‘Lamens incassobureau BV ’ worden geacht bevrijdende betalingen te zijn, ook in geval van surseance of faillissement van ‘Lamens incassobureau BV’.
    5. Indien ‘de opdrachtgever’ een incasso-opdracht intrekt, buiten ‘Lamens incassobureau BV’ om een betalingsregeling treft en/of met debiteur een schikking treft, dan wel van verdere incassobehandeling afziet of ‘Lamens incassobureau BV’ ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat, is ‘Lamens incassobureau BV’ gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering incassokosten in rekening te brengen als ware de vordering volledig geïncasseerd.
    6. Iedere betaling strekt eerst ter voldoening van de door of namens ‘Lamens incassobureau BV’ gemaakte kosten, en strekt vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.
   3. Geheimhouding
    1. ‘Lamens incassobureau BV’ is, behoudens verplichtingen die de wet mogelijk op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door ‘de opdrachtgever’ ter beschikking is gesteld en de door de verwerking daarvan verkregen resultaten.
    2.  ‘Lamens incassobureau BV’ is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele opdrachtgever, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
   4. Levertijden
    1. De door ‘Lamens incassobureau BV’ eventueel opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient ‘de opdrachtgever’ ‘Lamens incassobureau BV’ derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
   5. Verplichtingen ‘opdrachtgever’
    1. ‘De opdrachtgever’ dient ‘Lamens incassobureau BV’ onverwijld in kennis te stellen als hij/zij in een lopende incassozaak betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt.
    2. ‘De opdrachtgever’ is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door ‘Lamens incassobureau BV’ aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.
    3. Indien ‘de opdrachtgever’ een aantal vorderingen ter incasso wenst over te dragen zal hij/zij zich op verzoek van ‘Lamens incassobureau BV’ inspannen dit aantal aan te leveren op een voor geautomatiseerde verwerking geschikte wijze en wel conform de nadere instructies en richtlijnen terzake te verstrekken door ‘Lamens incassobureau BV’.
    4. De ‘opdrachtgever’ zal alle ter incasso noodzakelijke bescheiden aan ‘Lamens incassobureau BV’ overdragen.
    5. ‘De opdrachtgever’ zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan ‘Lamens incassobureau BV’ met betrekking tot de overgedragen vordering geen incasso- activiteiten meer ontplooien.
    6. Indien en voor zover ‘de opdrachtgever’ na tijdstip van het verstrekken van de opdracht alsnog stukken zijdens debiteur ontvangt, zal hij/zij deze onverwijld aan ‘Lamens incassobureau BV’ ter hand stellen, respectievelijk doen toekomen.
    7. Het is ‘de opdrachtgever’ uitdrukkelijk verboden producten van ‘Lamens incassobureau BV’, waaronder inbegrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
   6. Tarieven
    1. Alle door ‘Lamens incassobureau BV’ aangegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting.
    2. De tarieven voor de gerechtelijke kosten zijn:
     a. Opstellen dagvaarding: € 50,00
     b. Griffiekosten natuurlijke personen bij een vordering tot € 500: € 79,00
     c. Griffiekosten natuurlijke personen bij een vordering vanaf € 500: € 223,00
     d. Voor overige doorbelaste deurwaarderskosten wordt het Btag tarief gehanteerd.
    3. ‘Lamens incassobureau BV’ is gerechtigd haar tarieven op ieder moment te wijzigen. Alsdan is ‘de opdrachtgever’ gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief.
    4.  ‘De opdrachtgever’ komt geen (tussentijds) recht tot beëindiging van de overeenkomst toe indien de wijziging van het tarief een gevolg is van een overheidsmaatregel.
   7. Afrekening
    1. ‘De opdrachtgever’ heeft aanspraak op de door ‘Lamens incassobureau BV’ ter zake de overgedragen vordering ontvangen aflossingen op hoofdsommen en renten, verminderd met de verschotten en de aan ‘Lamens incassobureau BV’ toekomende vergoedingen. Betalingen door debiteuren verricht aan ‘Lamens incassobureau BV’ dan wel aan ‘de opdrachtgever’ strekken eerst ter dekking van door of namens ‘Lamens incassobureau BV’ gemaakte kosten en/of verschotten en komen als zodanig direct aan ‘Lamens incassobureau BV’ toe.
    2. Behoudens specifieke (andersluidende) afspraken tussen ‘Lamens incassobureau BV’ en ‘de opdrachtgever’, zal ‘Lamens incassobureau BV’ maandelijks tussentijds op portefeuilleniveau de door haar ontvangen gelden aan ‘de opdrachtgever’ afdragen en wel onder aftrek van het conform het hier voorgaande aan ‘Lamens incassobureau BV’ toekomende, zulks met een minimum van € 500,00 per dossier.
   8. Aansprakelijkheid
    1. ‘Lamens incassobureau BV’ heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald (incasso)resultaat.
    2. ‘Lamens incassobureau BV’ voert haar werkzaamheden als goed lasthebber naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan ‘Lamens incassobureau BV’ ter incasso werden overgedragen. Evenmin kan ‘Lamens incassobureau BV’ aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor ‘Lamens incassobureau BV’. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ‘Lamens incassobureau BV’ of één van haar leidinggevende ondergeschikten.
    3. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van ‘de opdrachtgever’.
    4. ‘Lamens incassobureau BV’ is nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag waarop haar aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft. Indien de verzekeraar van ‘Lamens incassobureau BV’ in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ‘Lamens incassobureau BV’ beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande zin, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium. Voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ‘Lamens incassobureau BV’ of van haar leidinggevende ondergeschikten.
    5. Indien ‘Lamens incassobureau BV’ stukken en bescheiden – waaronder ook bijvoorbeeld vonnissen en beschikkingen – via de gewone post stuurt, is ‘Lamens incassobureau BV’ niet aansprakelijk voor beschadiging, tenietgaan of zoekraken van stukken en bescheiden tijdens vervoer of verzending per post.
    6. ‘De opdrachtgever’ is gehouden ‘Lamens incassobureau BV’ te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens ‘Lamens incassobureau BV’ in bewerking nemen en incasseren van door ‘de opdrachtgever’ aangeboden vorderingen.
   9. Overmacht
    1. In geval van overmacht is ‘Lamens incassobureau BV’ niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van ‘Lamens incassobureau BV’ onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder gelden als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische- en/of computerstoringen of andere ernstige storingen in het bedrijf van ‘Lamens incassobureau BV ’ of dat van door haar ingeschakelde derden.
    2. Tijdens de overmachtsituatie worden de verplichtingen van ‘Lamens incassobureau BV’ opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van ‘Lamens incassobureau BV’ niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
   10. Betaling
    1. Betaling van de door ‘Lamens incassobureau BV’ gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
    2. ‘De opdrachtgever’ kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 14 dagen na datum van de factuur te worden gemaakt en ontslaat ‘de opdrachtgever’ niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.
    3. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft ‘Lamens incassobureau BV’ het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 1% per maand, berekend vanaf de vervaldag tot die der algehele voldoening.
    4. Indien ‘de opdrachtgever’ ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft, waardoor ‘Lamens incassobureau BV’ genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is ‘de opdrachtgever’ aan ‘Lamens incassobureau BV’ buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het (restant)factuurbedrag, met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.
    5. Iedere betaling van ‘de opdrachtgever’ strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van ‘de opdrachtgever’, eerst ter voldoening van de door ‘de opdrachtgever’ aan ‘Lamens incassobureau BV’ verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke kosten en strekt vervolgens ter voldoening van de door ‘de opdrachtgever’ aan ‘Lamens incassobureau BV’ verschuldigde rente en strekt tenslotte ter voldoening van de oudst openstaande vordering.
    6. ‘Lamens incassobureau BV’ is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor betreffende ‘opdrachtgever’ onder zich heeft.
   11. Duur van de overeenkomst
    1. De bepalingen van de algemene voorwaarden gelden vanaf de datum van ondertekening van de tussen partijen gesloten overeenkomst, dan wel vanaf de datum dat ‘de opdrachtgever’stilzwijgend of op andere wijze blijk heeft gegeven in te stemmen met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op de betrokken overeenkomst.
    2. De overeenkomst is van toepassing op al de na dit tijdstip van ondertekening van deze overeenkomst ter incasso gegeven schuldvorderingen.
    3. De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en kan door de Opdrachtgever per schuldvordering of voor alle schuldvorderingen worden opgezegd. Deze zal in dat geval een redelijke vergoeding voor de incassowerkzaamheden dienen te voldoen, die op zijn minst gelijk is aan de incassoprovisie over het geïncasseerde bedrag en de gemaakte voorschotten. Mocht de overeenkomst zonder opgaaf van reden of vanwege een betaling of betalingsregeling worden opgezegd dan dient de Opdrachtgever de volledige incassoprovisie berekend over de overgedragen hoofdsom en voorschotten aan de Opdrachtgever te voldoen.
    4. ‘Lamens incassobureau BV’ is ook na beëindiging van de overeenkomst gerechtigd de bij haar in behandeling zijnde vorderingen met inachtneming van de bepalingen in deze algemene voorwaarden uit te voeren tot en met de dag der algehele voldoening.
    5. ‘Lamens incassobureau BV’ is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, indien ‘de opdrachtgever’ in strijd handelt met één of meer bepalingen van een met ‘Lamens incassobureau BV’ gesloten overeenkomst en/of de van toepassing zijnde voorwaarden niet nakomt.
   12. Klachtenregeling Lamens incassobureau
    1. Lamens incassobureau doet uiteraard haar best haar dienstverlening zo correct mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat er een verschil van mening ontstaat tussen debiteuren/crediteuren en Lamens incassobureau. In de klachtenprocedure op onze website leest u hoe u een klacht kunt indienen. Lamens incassobureau gaat op een zorgvuldige manier met uw klachten om.
    2. Lamens incassobureau zorgt voor de registratie van de ontvangen klachten en gedane uitspraken. Zonder vermelding van persoonsnamen wordt in ieder geval vastgelegd: de aard van de klacht, de genomen beslissing ten aanzien van het advies en de motivering daarvan.
    3. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van hoor en wederhoor. Zowel de klager als de betrokkene(n) waarover geklaagd wordt, wordt in de gelegenheid gesteld zijn argumenten naar voren te brengen en toe te lichten. Er kan, indien betrokken partijen daarmee akkoord gaan, informatie bij derden ingewonnen worden.
    4. De resultaten van het onderzoek worden schriftelijk aan betrokken partijen voorgelegd. Beide partijen kunnen daar schriftelijk of mondeling op reageren. De directie is verplicht alle correspondentie en informatie, betrekking hebbende tot de klacht, vertrouwelijk te behandelen en geheimhouding te verzekeren indien dit gevraagd wordt door degene van wie de informatie afkomstig is. Op verzoek van de klager en/of de aangeklaagde wordt inzage verstrekt in het klachtendossier, met uitzondering van eventuele vertrouwelijke informatie.
    5. Uitgangspunt is een die zo spoedig mogelijke behandeling en binnen een redelijke termijn afhandeling van een klacht. Bij een mondelinge klacht start de behandeling binnen twee werkdagen. Het onderzoek en het oordeel moeten binnen twee werkweken afgehandeld zijn. Bij een formele klacht wordt de binnenkomst van de schriftelijke melding binnen vijf werkdagen gemeld aan de klager. De aankondiging van de manier waarop de klacht wordt behandeld, vindt plaats binnen twee werkweken na binnenkomst van de schriftelijke klacht.
   13. Afwijkende overeenkomsten ‘Lamens incassobureau BV’ is gerechtigd ten aanzien van de in dit reglement bepaalde voorwaarden en tarieven andersluidende overeenkomsten te sluiten.
   14. Slotbepalingen
    1. Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden draagt ‘Lamens incassobureau BV’ de aan haar door of zijdens ‘de opdrachtgever’ ter beschikking gestelde stukken wederom aan ‘de opdrachtgever’ over. ‘Lamens incassobureau BV’ heeft de bevoegdheid haar verplichting tot afgifte van alle onder haar berustende stukken op te schorten, totdat ‘de opdrachtgever’ aan al zijn verplichtingen jegens ‘Lamens incassobureau BV’, in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande facturen, heeft voldaan.
    2. Alle geschillen voortvloeiende uit de met ‘Lamens incassobureau BV’ gesloten overeenkomsten worden beslecht door een bevoegde rechter voor zover niet anders door de wet dwingendrechtelijk voorgeschreven.
    3. Op alle geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende voorwaarden voor uitbesteding van debiteurenbeheer

  1. Aan uitbesteding van debiteurenbeheer door ‘de opdrachtgever’ aan ‘Lamens incassobureau BV’ – meer specifiek Stichting Lamens intermediair – dient te allen tijde een schriftelijke overeenkomst ten grondslag te liggen met daarin opgenomen bepalingen aangaande werkwijze, aanlevering van gegevens, tarifering en eventuele overige specifieke zaken.
  2. Debiteurenbeheer behelst het actief beheren van de debiteurenportefeuille van ‘de opdrachtgever’ door Stichting Lamens intermediair waarbij deze stichting al het mogelijke zal doen om het uitstaande vermogen van ‘de opdrachtgever’ zo veel mogelijk te reduceren waardoor het beschikbaar kapitaal van ‘de opdrachtgever’ drastisch kan toenemen, rentewinst kan groeien en zaken als risico, afschrijving en incassokosten merkbaar gereduceerd kunnen worden. Hierbij zal Stichting Lamens intermediair wezenlijke aandacht schenken aan het commerciële belang van ‘de opdrachtgever’.
  3. Het debiteurenbeheer wordt door Stichting Lamens intermediair naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’ omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
  4. ‘De opdrachtgever’ heeft volledige inspraak in de werkwijze van Stichting Lamens intermediair ten aanzien van de behandeling van de door ‘de opdrachtgever’ uitbestede debiteurenportefeuille waar het gaat om aard, frequentie en uiting van debiteurenbeheeractiviteiten. Op schriftelijk verzoek zal dienaangaande door Stichting Lamens intermediair gehoor worden gegeven aan eventuele wijzigingen en/of instructies van ‘de opdrachtgever’. Specifieke afspraken worden primair vastgelegd in de onderliggende overeenkomst.
  5. Het is ‘de opdrachtgever’ toegestaan al zijn facturen, aangemaakt vanaf ingangsdatum van de overeenkomst, te voorzien van de volgende tekst: ”Ons debiteurenbeheer is uitbesteed aan Stichting Lamens intermediair te Den Haag”. Alleen met schriftelijke toestemming van Stichting Lamens intermediair mag van deze tekst worden afgeweken. Het is ‘de opdrachtgever’ toegestaan hiervoor banners etcetera te gebruiken.
  6. Alle facturen die vanaf ingangsdatum van de overeenkomst door ‘de opdrachtgever’ aan zijn debiteuren worden verzonden, zullen binnen de in deze facturen vermelde betalingstermijn zijn gemeld aan Stichting Lamens intermediair.
  7. ‘De opdrachtgever’ is verantwoordelijk voor tijdige en volledige aanlevering van de gegevens die noodzakelijk zijn om een goed debiteurenbeheer te kunnen voeren. Stichting Lamens intermediair kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor debiteurenbeheeractiviteiten die ten onrechte zijn uitgevoerd vanwege niet tijdige of onvolledige aanlevering van gegevens door ‘de opdrachtgever’.
  8. Indien debiteuren rechtstreeks met ‘de opdrachtgever’ een afwijkende betalingsafspraak willen maken, dient ‘de opdrachtgever’ de betreffende debiteur te verwijzen naar Stichting Lamens intermediair, dan wel Stichting Lamens intermediair per omgaande na het maken van een dergelijke betalingsafspraak daarvan op de hoogte te stellen. Indien ‘de opdrachtgever’ rechtstreekse betalingen van een debiteur ontvangt, dient hij/zij daarvan Stichting Lamens intermediair onverwijld in kennis te stellen.
  9. De debiteurenportefeuille die aan Stichting Lamens intermediair ter beheer en inning wordt aangeboden, blijft in het geheel eigendom van ‘de opdrachtgever’. Het debiteurenrisico blijft volledig voor rekening van ‘de opdrachtgever’S Stichting Lamens intermediair aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid dienaangaande.
  10.  Zodra ‘de opdrachtgever’ Stichting Lamens intermediair expliciet opdracht geeft om in een individueel geval geen debiteurenbeheeractiviteiten meer te verrichten, zal Stichting Lamens intermediair terstond haar acties staken.
  11. De overeengekomen tarieven zijn verbonden aan een maximum aantal te behandelen facturen per jaar, ongeacht of dit aantal gehaald wordt. Mocht na verloop van tijd blijken dat sterk is/wordt afgeweken (+ 10%) van het overeengekomen maximum aan facturen dan behoudt Stichting Lamens intermediair zich het recht voor om op basis van nacalculatie te factureren.
  12. Deze aanvullende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op uitbesteding van debiteurenbeheer.