Menu Sluiten

Privacy Statement

 

 

Privacyreglement Lamens Incassobureau

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. Toelichting op het Reglement

Lamens Incassobureau mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Lamens Incassobureau de plicht om haar relaties:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Lamens Incassobureau worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Lamens Incassobureau vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Lamens Incassobureau in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Lamens Incassobureau expliciet om uw toestemming moet vragen.

 1. De persoonsgegevens die Lamens Incassobureau gebruikt en het doel van het gebruik

Lamens Incassobureau verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u opdrachtgever wordt of bent van Lamens Incassobureau, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Lamens Incassobureau of via het contactformulier contact met ons opneemt.
Lamens Incassobureau verzamelt:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • E-mailadres.

Lamens Incassobureau verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als wij namens een opdrachtgever bij u een openstaande vordering incasseren of via het contactformulier contact met ons opneemt.
Lamens Incassobureau verzamelt:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • Gebruikersnaam;
 • Wachtwoord;
 • E-mailadres.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die relaties met Lamens Incassobureau sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • relaties of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).
 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Lamens Incassobureau verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Lamens Incassobureau-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Lamens Incassobureau met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
 • Lamens Incassobureau verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Lamens Incassobureau worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Lamens Incassobureau beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Lamens Incassobureau om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Lamens Incassobureau hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Lamens Incassobureau verstrekte persoonsgegevens;
 • Lamens Incassobureau heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Als dat zo is zal Lamens Incassobureau zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
 1. Uw rechten als betrokkene
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@lamensincassobureau.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Lamens Incassobureau.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Lamens Incassobureau opnemen en probeert Lamens Incassobureau er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing door Lamens Incassobureau? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Lamens Incassobureau ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Lamens Incassobureau.

Privacyreglement Lamens Incassobureau versie mei 2018