Menu Sluiten

Veelgestelde vragen

U kunt bij ons losse vorderingen indienen zonder dat u meteen aan een contract vastzit. Wij willen graag tevreden klanten, die ons inschakelen omdat ze dat willen, niet omdat ze contractueel aan ons verbonden zijn.
Lamens incassobureau BV heeft jarenlange ervaring in de financiële dienstverlening. Betalingen komen bij ons apart binnen in een derdengeldenrekening. Zo bieden wij betrouwbaarheid en is uw geld altijd veilig.

Lamens incassobureau werkt volgens de voorwaarden van de NVI en zijn aspirant lid. De verwachting is om in 2018 een volwaardig lid van de NVI te worden
Het NVI incasso Keurmerk betekent dat wij voor kwaliteit staan en dat bij het indienen van een vordering van Lamens Incassobureau B.V. men zeker is van hoge eisen op dienstverlening en regelgeving. Wij conformeren ons vrijwillig aan de criteria opgesteld door het NVI Incasso Keurmerk in volle overtuiging
Wij benaderen debiteuren respectvol en correct en met dit keurmerk tonen wij aan dat we kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Het NVI incasso Keurmerk wordt gewaarborgd door het onafhankelijke Keurmerkinstituut.
Lamens incassobureau benadert debiteuren heel effectief; met respect en een menselijke aanpak. We sturen geen boze brieven, benadrukken altijd de opties en geven duidelijk aan dat het in het voordeel van de debiteur is om te reageren. Wij willen de debiteuren motiveren om te betalen en ze helpen. We gaan samen na waar het probleem zit en zoeken altijd een oplossing
Dit zorgt voor een positief effect op de klantrelatie en levert weinig boosheid op.
Elk incassotraject is uniek. Er zijn debiteuren die meteen betalen, er zijn debiteuren die betaalregelingen afsluiten en er zijn debiteuren waarvoor alleen een gerechtelijke procedure uitkomst biedt.
Wij kunnen dus niet stellen dat een incassoprocedure in een bepaalde, vaste termijn afgehandeld wordt. Een procedure kan twee weken in geslag nemen, maar in uitzonderinglijke gevallen ook wel een jaar of langer. Dit is puur afhankelijk van het traject.
Lamens incassobureau BV communiceert altijd helder en snel met u, zodat u weet waar u aan toe bent en niet voor verrassingen komt te staan
Het inschakelen van incassobureaus is niet voorbehouden aan bedrijven. Ook een particulier kan gebruik maken van de diensten van een incassobureau. Voor een particulier gelden dezelfde voorwaarden: de schuldeiser moet schriftelijk materiaal over de openstaande post kunnen overleggen.
Het is niet moeilijk om als particulier een zaak aan te bieden. U vult ons vorderingsformulier op de website in, en wij geven uw vordering dezelfde prioriteit als die van een bedrijf. Omdat elke zaak maatwerk is, bespreken we samen met u hoe we de vordering zullen indienen.
Niet alle bedrijven gebruiken de term no cure no pay zoals het hoort. En dan krijgt de klant later te maken met verborgen kosten. Wij willen er geen misverstanden over laten bestaan: bij ons betekent no cure no pay dat het minnelijke traject van de incasso u niets kost.
Wij hebben geen verborgen kosten en geen kleine lettertjes. Als wij niets voor u kunnen innen, betaalt u ons ook niets.
Onze service staat of valt met de communicatie. Daarom hebt u als opdrachtgever bij ons de mogelijkheid om uw dossiers online in te zien. In uw online dossier wordt alles bijgehouden: de contactmomenten met u, de contactmomenten met uw debiteur, de betaalregelingen, de deelbetalingen, de afspraken tussen u en ons, en de afspraken tussen ons en de debiteur.
We zijn telefonisch en via e-mail te bereiken. Via onze website kunt u bovendien een terugbelverzoek indienen – wij bellen u dan zo snel mogelijk terug.
In principe ontvangt u het geld zodra de debiteur de kosten voldaan heeft. Bij hoge kosten en betaalregelingen over een langere termijn kunnen wij tussentijdse uitbetalingen doen. Wij spreken dit van tevoren in overleg met u af.
Lamens incassobureau brengt bij uw debiteur de wettelijke incassokosten in rekening. Uw debiteur betaalt de kosten van Lamens incassobureau. Omdat wij pas betaald krijgen als de vordering geslaagd is, zijn wij extra gemotiveerd uw vordering met prioriteit te behandelen.
Het kan zijn dat u als schuldeiser alleen akkoord gaat met een betalingsregeling als de debiteur een ‘akte van cessie’ ondertekent. De akte van cessie zorgt ervoor dat een deel van het recht op salaris of uitkering overgedragen wordt aan de schuldeiser. De akte dient als waarborg. De overdracht duurt tot het moment dat de vordering van de schuldeiser is voldaan.
De debiteur kan de akte dus niet zomaar terugdraaien, en er kunnen geen andere beslagleggingen plaatsvinden. Lamens incassobureau kan u assisteren met het opstellen van een akte van cessie.
In dat geval nemen wij contact met u op. Afhankelijk van het bedrag en de situatie doen wij u een voorstel voor een gerechtelijk traject. Wilt u dit liever niet, dan beëindigen we de opdracht.
Als uw debiteur deelbetalingen heeft gedaan, dan worden de in rekening gebrachte incassokosten daarmee verrekend.
Als een debiteur u tijdens het incassotraject wil betalen, wil hij/zij waarschijnlijk de bijkomende kosten ontlopen. Wij adviseren altijd om die betaling niet te accepteren en de debiteur naar ons door te verwijzen.
Als een debiteur contact met u opneemt nadat u de betreffende zaak bij ons hebt ingediend, verwijst u hem/haar door naar ons. Wij kunnen de debiteur dan informeren over de openstaande bedragen en de betaalmogelijkheden.
Wij hebben geen minimum bedrag voor een vordering. Ons incassotraject is maatwerk en wij overleggen altijd met de schuldeiser voordat wij een juridisch traject starten. Daarbij kan ook ter sprake komen of het zinvol is een bepaald bedrag te laten incasseren.
U kunt een openstaande vordering vrij makkelijk indienen via het formulier vordering indienen. Het is belangrijk dat u het formulier volledig invult en alle benodigde documenten meestuurt. Dat bevordert een snelle afhandeling.
U kunt zakelijke debiteuren direct na vervaldatum factuur via ons ingebreke laten stellen en direct ter incasso bij ons aanbieden. Particuliere debiteuren moeten minimaal één laatste aanmaning hebben ontvangen die aan de wettelijke eisen voldoet.
U kunt deze herinnering ook via ons pre-incassotraject laten versturen.
Wij adviseren vaak om eerst telefonisch contact op te nemen en een herinnering te sturen voordat u de 14-dagenbrief verstuurt. Een juridische procedure is in niemands voordeel.
Laat u de facturering of de kassiersfunctie via ons verlopen, dan sturen wij een herinnering, aanmaning en de 14-dagenbrief alvorens we het incassotraject ingaan.
Wanneer een schuldeiser kosten moet maken om een vordering te innen, mag hij deze onder bepaalde voorwaarden in rekening brengen. Het gaat om de kosten die voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden gemaakt. Deze kosten zijn wettelijk vastgesteld
In deze kosten kunnen de volgende componenten zitten, sinds de WIK in werking is getreden zitten onderstaande componenten standaard in het incassobedrag, soms vermeerderd met de BTW (indien uw schuldeiser BTW-vrijgesteld is)
administratiekosten;
bureaukosten;
aanmaankosten (w.o. kosten aangetekend verzenden);
buitengerechtelijke kosten.
Lamens incassobureau BV heeft een klachtenregeling. Als u niet tevreden bent over de manier waarop u te woord bent gestaan of over de afhandeling van de rekening, dan kunt u een beroep doen op onze klachtenregeling.
U kunt eenvoudig een klacht indienen via het klachtenformulier op onze website. Vermeld hierbij altijd uw zaak- en factuurnummer. Uw klacht via ons klachtenformulier komt automatisch bij de supervisor van uw zaakwaarnemer terecht die uw dossier onder beheer heeft U kunt ons ook een brief sturen naar
Lamens incassobureau
Postbus 64684
2506 CB Den Haag.
U kunt een betaalvoorstel doen door te bellen naar ons telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en vrijdag van 12 tot 15 uur of te mailen naar info@libvonline.nl of info@lamensincassobureau.nl
U bent een crediteur of schuldeiser als u nog geld moet ontvangen van een klant.
Een debiteur is een persoon die nog moet betalen. Een debiteur wordt ook wel een schuldenaar genoemd. Een klant van wie u nog geld moet ontvangen, is dus een debiteur.
Als een afgenomen dienst of product niet betaald is, spreken we van een vordering of een openstaande factuur. Uw schuldeiser mag het verschuldigde bedrag opeisen.
Een ingebrekestelling is een officiële brief waarin de geadresseerde wordt verzocht het openstaande bedrag binnen een bepaalde termijn over te maken. De schuldeiser moet u schriftelijk in gebreke stellen voordat hij/zij de vordering uit handen kan geven aan een incassobureau.
Een ingebrekestelling is een laatste waarschuwing voordat de vordering uit handen wordt gegeven. Wij noemen een ingebrekestelling ook wel een 14-dagen brief of een pre-incassobrief.
U stort het geld op de rekening van Stichting Derdengelden Lamens intermediair. Dat is een onafhankelijke partij, die de verschillende geldstromen tussen incassobureau, schuldeiser en debiteur volgt.
Wij werken via een stichting derdengelden om u en de opdrachtgever te beschermen tegen een faillissement en het traject zo veilig mogelijk te laten verlopen voor alle partijen.
Bij een beslaglegging legt een deurwaarder beslag op uw bankrekening, salaris en/of de goederen in uw woning. Dit zal net zo lang gebeuren totdat de openstaande rekening, de incassoprocedure, de wettelijke rente en de gerechtelijke kosten betaald zijn.
Het is belangrijk om een beslaglegging te voorkomen. Neem dus altijd contact op met het incassobureau voor een betaalregeling.
Een incassobureau probeert namens een bedrijf of een persoon een rekening te innen, zonder gerechtelijke procedure. Het is het traject vóór de gerechtelijke incassoprocedure, de zogeheten minnelijke incassoprocedure.
Als een vordering niet betaald wordt, start Lamens incassobureau BV in overleg met de opdrachtgever een juridische procedure bij de rechter. Als deze de vordering aan ons toewijst, schakelen wij een deurwaarder in, die de vordering int via beslaglegging.
Neem zo snel mogelijk contact op met Lamens incassobureau BV. Zolang wij niet weten dat u het oneens bent met de factuur, zullen we doorgaan met manen.
U moet binnen zes weken bezwaar maken. Dat kunt u eenvoudig doen via ons bezwarenformulier op de website. Vermeld hierbij altijd uw zaak- en factuurnummer. Uw bezwaar via ons bezwarenformulier komt automatisch terecht bij de zaakwaarnemer die uw dossier onder beheer heeft.
Als u samen met uw ex-partner een overeenkomst met een leverancier bent aangegaan, bent u beiden aansprakelijk voor de vordering. Dat geldt óók als er in het echtscheidingsconvenant anders is besloten.
Als op de overeenkomst uw beider namen staan, bent u beiden verantwoordelijk voor de complete betaling. Mocht u het hier niet mee eens zijn, dan kunt u een procedure starten tegen uw ex-partner, maar de rekening moet wel betaald worden.
U kunt een mail sturen naar info@livbonline.nl of info@lamensincassobureau.nl
Als u zoveel schulden hebt dat u er niet zelf meer uitkomt, kunt u gebruik maken van schuldhulpverlening. Er zijn verschillende vormen van schuldhulpverlening.

Schuldregeling in het minnelijke traject Een schuldregeling in het minnelijke traject betekent dat er in goed overleg een akkoord bereikt wordt met uw schuldeisers.
Een minnelijk traject kan alleen slagen als alle schuldeisers akkoord gaan en bereid zijn mee te werken aan het aflossingstraject. De opdrachtgever beslist uiteindelijk of hij/zij akkoord gaat met een betalingsvoorstel.
Als u een schuldregeling in het minnelijke traject wilt, laat Lamens incassobureau BV, in overleg met de opdrachtgever, de correspondentie via de schuldhulpverlenende instantie lopen.

Wettelijke schuldregeling Als één of meerdere schuldeisers niet bereid zijn mee te werken, is een minnelijk traject onmogelijk. In dat geval kunt u aanspraak maken op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) om op die manier schuldenvrij te worden.
Voor deze wettelijke schuldregeling maakt de gemeente waarin u woont een verzoekschrift. Dat kunt u indienen bij de rechtbank die verbonden is aan uw gemeente.
Als de rechter positief besluit, en u wordt toegelaten tot de WSNP, dan wordt er een bewindvoerder aangesteld. De bewindvoerder probeert zoveel mogelijk van uw geld opzij te leggen voor uw schuldeisers.
Denk goed na voordat u voor de WSNP kiest. Het is een zwaar traject: u moet verantwoording afleggen over al uw financiële handelingen, uw post gaat via uw bewindvoerder, en u moet rondkomen van een minimaal inkomen.
Na drie jaar worden al uw resterende schulden kwijtgescholden en kunt u een nieuwe start maken.
Als u in de WSNP zit, laat Lamens incassobureau BV alle contacten via uw bewindvoerder lopen. Lamens incassobureau en uw bewindvoerder maken samen afspraken over de aflossing.

Crisisbemiddeling Als u geen hulp zoekt, kan het gebeuren dat uw woning ontruimd wordt of dat gas, water en licht afgesloten worden. Dan is er sprake van een crisissituatie. Elke gemeente pakt dat op haar eigen manier op. Is er sprake van een crisissituatie, dan moet u dus zo snel mogelijk contact opnemen met de gemeente waarin u woont.
Budgetbeheer Bij budgetbeheer machtigt u een schuldhulpverlenende instantie om uw inkomen te ontvangen en daaruit alle betalingen voor u te doen.
Met budgetbeheer komt er rust in uw financiële situatie en voorkomt u nieuwe schulden. U voorkomt bovendien problemen zoals een uithuiszetting, afsluiting van gas, water, licht en telefoon.
Als u zelf om budgetbeheer vraagt, bepaalt u zelf voor hoe lang dit geldt. Het is belangrijk dat u eerlijk bent over uw financiële situatie, zorgt dat er voldoende geld beschikbaar is om de rekeningen te betalen, en dat u de afspraken nakomt.
Als u budgetbeheer hebt, besluit Lamens incassobureau BV, afhankelijk van het soort bewindvoering, om de correspondentie via uw bewindvoerder te laten lopen of via uzelf. U blijft zélf verantwoordelijk voor uw betalingen.

Beschermingsbewind Het kan zijn dat u door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat bent uw eigen financiën te beheren. In dat geval kunt u zich laten beschermen, zodat anderen geen misbruik van u kunnen maken. Een bewindvoerder beheert uw financiën en zorgt dat de vaste lasten op tijd worden betaald. U kunt beschermingsbewind aanvragen bij de kantonrechter, die besluit of het nodig is.
Bij beschermingsbewind laat Lamens incassobureau BV de correspondentie via de bewindvoerder lopen. U blijft wel zélf verantwoordelijk voor het voldoen van de facturen en u houdt ook betalingsverplichting.
Reageer in ieder geval op de brief. Neem contact met ons op en vertel wat uw situatie is. Wij kunnen dan hopelijk (in overleg met onze opdrachtgever) zorgen dat uw schulden niet verder oplopen.
Verder is het belangrijk dat wij contact hebben met uw bewindvoerder, curator of schuldhulpverlener, zodat we afspraken kunnen maken over de betaling. U kunt ons op twee manieren met uw bewindvoerder, curator of schuldhulpverlener in contact brengen.
U gaat met onze brief naar uw bewindvoerder, curator of schuldhulpverlener en laat deze contact met ons opnemen.
U geeft ons de contactgegevens van uw bewindvoerder, curator of schuldhulpverlener. Wij nemen dan contact met hem of haar op.
Wij kunnen u daarbij adviseren. Het is belangrijk dat u alle schulden op een rij hebt. Reageer op de brieven van uw schuldeisers en ga met ze in gesprek.
Op de site van het NIBUD vindt u behulpzame informatie om uw schulden in kaart te brengen en overzicht te krijgen.
www.zelfjeschuldenregelen.nl
www.schulden.nl
www.nibud.nl
www.schuldinfo.nl
Het is verstandig om toch te reageren op de brief van Lamens incassobureau. U kunt met Lamens incassobureau een betalingsregeling afspreken.
Nee, het is niet mogelijk om met automatische incasso te betalen
Ja, het is mogelijk om in termijnen te betalen. U kunt een betaalvoorstel doen of wij kunnen u een betaalvoorstel doen.
Een deurwaarder kan schulden innen voor een schuldeiser. Een deurwaarder heeft meer middelen dan een incassobureau. Een deurwaarder kan een dagvaarding uitbrengen, beslag laten leggen op boedel of loon en een woning ontruimen.
Lamens incassobureau houdt zich aan de wet- en regelgeving en aan de gedragsregels die zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondermeningen (NVI).
Om de incassokosten te berekenen, wordt het oorspronkelijke bedrag dat u moet betalen (de hoofdsom) over schijven verdeeld. In de tabel ziet u per schijf hoeveel procent bij de incassokosten wordt opgeteld.

Schijf van      tot             Percentage
€ 0          € 2.500           15% met een minimum van € 40,-
€ 2.500     € 5.000           10%
€ 5.000     € 10.000           5%
€10.000    €200.000         1%
€200.000    € meer              0,5%

De incassokosten bedragen dus altijd minimaal 40 euro.
Op 1 juli 2012 is de wet incassokosten (WIK) in werking getreden. Dit houdt in dat de vordering kan worden verhoogd met kosten die wettelijk vastgelegd zijn. Deze kosten bestaan uit incassokosten en opeisbare of contractuele rente.
In de brief die u van ons hebt ontvangen staat beschreven hoe en binnen welke termijn u de rekening moet betalen. U kunt via ons betalen met I-deal, in termijnen of met een overboeking.
U hebt een product of dienst afgenomen bij een bedrijf of persoon. Het kan zijn dat u iets gekocht of gehuurd hebt, of dat u werkzaamheden hebt laten uitvoeren. U hebt de rekening daarvoor niet betaald, ondanks herinneringen en aanmaningen. De leverancier heeft de vordering bij ons ingediend, zodat wij kunnen zorgen dat de rekening alsnog betaald wordt.